Program

Välkommen till KOMMEK:s program!

Under webbkonferensen har vi dels samlande föreläsningar i plenum
– och dels två valbara spår.
Som besökare kan du precis som under tidigare KOMMEK-konferenser
växla mellan spåren och välja det som passar dig bäst. Du behöver inte göra några val i förväg.
Under två dagar erbjuder vi föreläsningar, intervjuer och panelsamtal kring
våra viktigaste samhällsfrågor.

KOMMEK är ditt fönster mot framtiden – i år med ett naturligt fokus på frågan
hur vi går vidare ur Coronakrisen.

Med bland annat Lena Micko (civilminister), KEF, Region Skåne, Malmö Stad och SKR.

Spår 1

Framtiden för kommuner och regioner handlar inte bara om att klara ekonomin. Går det att få personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens? Vilken roll spelar tilliten mellan lokal och nationell nivå och mellan politiker och medborgare?

Medverkande:
Lena Micko, civilminister (S)
Anders Knape (M), ordförande SKR
Annika Wallenskog, chefskonom SKR

Det ekonomiska läget och den demografiska utvecklingen påverkar möjligheten att finansiera och bemanna välfärden. Myrna Palmgren ger exempel på hur regioner och kommuner möter utmaningen.

Medverkande:
Myrna Palmgren, ekonomie doktor optimeringslära, Region Östergötland

Kommunutredningen lämnade sitt slutbetänkande i februari 2020 — hur ser kommunernas framtid ut? Vilka utmaningar står kommunerna inför och vilka lösningar stärker deras förmåga att klara sina uppgifter?

Deltagare:
Lena Micko (S), civilminister
Peter Lindroth (S), ordförande SmåKom
Anders Knape (M), ordförande SKR

Moderator:
Lotta Gröning, journalist

Spår 2

Ekonomen har en central roll att fylla när den kommunala verksamheten digitaliseras. Det finns också förväntningar på att ekonomen skall excelera i dessa nya digitala systemlösningar. Men hur pass väl fyller egentligen ekonomen den rollen? Under seminariet redovisas och problematiseras några resultat och slutsatser från aktuella studier om de vägval som ekonomen tagit och vilka vägval som är möjliga.

Medverkande:
Rolf Solli, Ulf Ramberg och Roland Svensson

I Sveriges kommuner förs ett pågående och högaktuellt digitaliseringsarbete för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunens service till medborgarna. I detta seminarium diskuterar vi hur man bäst använder digitaliseringens möjligheter, vilka processer som påverkas liksom de framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin utveckling.

Moderator:
Anna Bellman

Guldpartner:

Resultat från enkätundersökningar om kommun- och ekonomichefernas utmaningar vittnar om ett stort behov av att tänka nytt och samtidigt skapa värde för medborgarna i det långsiktiga arbetet med kommunernas finansiering och kompetensförsörjning. Hur kan utmaningar bli till möjligheter med hjälp av exempelvis samverkan? Under webinariet kommer vi att presentera metoder och verktyg för att möta utmaningarna och få lyssna till inspirerande exempel på hur två av Sveriges kommuner arbetar med dessa frågor.

Moderator:
Måns Liljenlöv, PwC

Medverkande:
Susanna Collijn, PwC,
Samir Sandberg, PwC,
Christina Olsson, Mariestads kommun
Per Malmquist, Strängnäs kommun

Guldpartner:

Hur får vi pengarna att räcka? Dagens Samhälles möter tunga beslutsfattare och gräver i framgångsrika lokala exempel

Henrik Mitelman, prisbelönt krönikör i Dagens industri och oberoende analytiker, tar oss med på en svindlande resa – tillbaka till framtiden. För en sådan finns. Framtiden alltså. Och i den kommer en del globala megatrender att ändras, men kanske inte så som vi tänker oss.

Spår 1

Pandemin har aktualiserat flera exempel på samverkan mellan kommuner och regioner. Vilka goda exempel finns och vilka arbetssätt ska vi fortsätta med efter coronakrisen? Hur kan SKR stötta samarbetet?

Medverkande:
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, Kalmar län
Anette Andersson, kommundirektör, Kalmar kommun
Staffan Isling, vd, SKR

Borde redovisningen vara mer eller mindre anpassad till kommuner och regioners ekonomistyrning?Finns det lagregler som borde ändras? Ligger RKRs normgivning på rätt nivå t.ex. vid tolkningen av rimlig försiktighet kring vad som får aktiveras samt val av diskonteringsränta. Borde man normera mer eller mindre. Varför saknas krav på hållbarhetsredovisning, varför är kraven högre på redovisning än motsvarande krav på mål och budget i kommunallagen. Om efterlevnaden till reglerna brister vad är problemet?

Moderator:
Björn Brorström

Föreläsare:
Michael Sjölander, Peder Brant, Niclas Johansson, SKR

Spår 2

Det är ingen tvekan om att finansiella investeringar, precis som många andra områden, måste ställas om i linje med Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetmål. Mycket har redan gjorts och kommuner och regioner har verkligen varit vägledande i detta arbete, men vi har en god bit kvar för att förflytta kapital och bolag i linje med 1,5-gradersmålet. Under vårt seminarium kommer vi att berätta vilka faktorer vi tittar på när vi utvärderar bolag och vi kommer att gästas av Wihlborgs Fastigheter och ytterligare ett bolag som vi investerar i. Bolagen kommer att prata om varför de är en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle och vilken roll investerare har haft och troligtvis kommer att ha, i denna omställning vi står inför.

Moderator:
Anna Jönsson, CFA Director Institutional Clients Storebrand Asset Management, Swedish branch

Gästföreläsare:
Staffan Fredlund, miljöchef, Wihlborgs Fastigheter

Guldpartner:

Corona-krisen har belyst behovet av ”självförbättrande” verksamheter, med förmågan att snabbt anpassa sig till skiftande förutsättningar. Denna egenskap har visat sig vara överlägsen i att bygga välfungerande verksamheter även i tider utan kris. Magnus Lord, specialist inom verksamhetsutveckling, visar hur de främsta organisationerna fasar ut idéer om stordrift och massproduktion, tillvaratar medarbetarnas expertis och frigör en enorm utvecklingskraft.

Medverkande:
Magnus Lord, läkare och specialist inom sjukvårdsutveckling

Världens sju miljarder människor kan koppla ihop varandras drömmar i realtid. Via nätet är det möjligt, menar Alexander Bard. I mötet mellan metafysik och teknologi förvandlas tidigare passiva mottagare av framtiden till aktiva deltagare.

Medverkande:
Alexander Bard, föreläsare och filosof

Azita Shariati hyllas för sin lyhörda ledarstil. Lyssna till hennes berättelse om hur jämställdhet och mångfald bidrar till ökad tillväxt. Själv har hon gått från att inte kunna ett ord svenska till att 2015 bli Näringslivets mäktigaste kvinna.

Medverkande:
Azita Shariati, vd och koncernchef, AniCura

Spår 1

Finansiering som verktyg för att uppmärksamma och understödja lokalt hållbarhetsarbete är på stark frammarsch, det visar inte minst utvecklingen för gröna lån och gröna obligationer. Tillsammans med några av de kommuner som kommit längst i att integrera social hållbarhet i den dagliga verksamheten har Kommuninvest utvecklat en idé för Lån för Social Hållbarhet. På seminariet får du lära dig mer om hur Botkyrkabyggen, Kungälvs kommun och Eidar, Trollhättans bostadsbolag, arbetar samt hur finansiering med Lån för Social hållbarhet kan främja sociala mål och stimulera effektmätning.

Moderator:
Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest

Guldpartner:

Spår 1

Nyckeltalen om effektivitet och produktivitet ska ge underlag för lokala analyser, beslut och prioriteringar. Nu finns verktyget som speglar utvecklingen både för enskilda kommuner och på en aggregerad nivå. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har lett arbetet på uppdrag av Finansdepartementet som tillsammans med SKR deltagit i arbetet.

Medverkande:
Maria Price, kanslichef, RKA
Annika Wallenskog, chefekonom, SKR

Kan politikerna vara säkra på att uppföljningar och analyser med hjälp av bland annat Kolada leder till de effekter de önskar? SKR och några kommuner har tillsammans utvecklat en modell för hur politiken kan få hjälp med konsekvensanalyser som ger insikter på både kort sikt och i ett längre samhällsperspektiv.

Medverkande:
Christine Feuk, SKR
Gunnar Gidenstam, SKR

Spår 2

Teknikutvecklingen och digitalisering påverkar arbetslivet och ställer nya krav på kompetens. Många kommer behöva byta arbetsuppgifter eller yrke flera gånger under ett yrkesliv. SKR har undersökt människors attityder till att byta jobb, arbeta längre och digitalisering i arbetslivet.

Medverkande:
Eva Wikström, vd, Omställningsfonden
Johanna Öqvist, utredare, SKR
Bodil Umegård, analytiker, SKR

För att klara välfärdsuppdraget behöver kommuner och regioner arbeta mer förebyggande tillsammans. Samtidigt är det ekonomiska utrymmet begränsat. Skellefteå kommun och Region Kronoberg berättar om sina satsningar på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Medverkande:
Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef, Skellefteå kommun
Erika Lagergren, processledare för Barnens bästa gäller, Region Kronoberg
Anders Henriksson (S), 2:e vice ordförande, SKR
Jesper Ekberg, samordnare av Strategi för hälsa, SKR (tillika folkhälsochef i Region Jönköping)

Hur får vi pengarna att räcka? Dagens Samhälles möter tunga beslutsfattare och gräver i framgångsrika lokala exempel

Spår 1

SKR har under lång tid drivit frågan om att regeringen måste se över antalet riktade statsbidrag till skolområdet. Nu pågår en översyn gällande hur systemet kan göras mer ändamålsenligt och effektivt. Seminariet behandlar ett förslag från SKR kring hur det skulle kunna gå till.

Moderator:
Bodil Båvner, SKR

Medverkande:
Anders Malmquist, grundskoledirektör, Malmö stad
Mats Gerdau (M), ordförande i SKR:s utbildningsberedning samt kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun
Annika Wallenskog, chefekonom, SKR

Spår 2

Vilken roll kan den kommunala revisionen spela i arbetet med att motverka korruption? Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, resonerar om hur kommuner och regioner kan använda revisionen för att få bukt med oegentligheter.

Medverkande:
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Moderator:
Annika Hellberg

Vad händer i världen och vad får den makroekonomiska utvecklingen för effekter på kommuner och regioner? Annika Winsth ger en lägesbild och bedömer utvecklingen av arbetsmarknad, ränteläge och konjunkturförlopp.

Medverkande:
Annika Winsth, chefekonom, Nordea

KOMMEK 2020 genomförs digitalt!

Coronakrisen innebär att vi kommer att ha mycket små chanser att kunna genomföra KOMMEK som planerat.
Det mesta talar tyvärr för att vi inte kan samla 3 000 människor på Malmömässan 19-20 augusti.

KOMMEK är Sveriges viktigaste möte för offentlig sektor. Konferensens betydelse som kunskapsdelare och nätverksforum är alldeles för stor för att vi ska ställa in.

Därför ställer vi nu om – och genomför KOMMEK 2020 enbart som webbkonferens.

Coronakrisen innebär att de ämnen vi diskuterar på KOMMEK blivit ännu viktigare. Det har större betydelse än någonsin att vi delar kunskap och erfarenheter med varandra och att vi slår vakt om de platser där vi kan diskutera framtiden på ett intelligent och fördjupande sätt.

Nu genomför vi KOMMEK via webben och ser till att dra nytta av alla smarta knep för att nätverka och kunskapsdela digitalt. Vi hoppas och tror att du vill följa med oss på resan.

Din röst, dina tankar och din kunskap behövs – nu mer än någonsin. Tillsammans skapar vi det digitala KOMMEK 2020. Välkomna!

PS/ Bokade hotellrum (som bokats via KOMMEK) kommer att avbokas automatiskt. Om du önskar behålla din hotellbokning, meddela detta till Kommek2020@malmomassan.se.

Biljetter

2-dagars digital konferens
2475 kr ex. moms

Vad händer nu?
Vi har anpassat KOMMEK:s program till vårt nya digitala format. Du kan redan nu se det nya programmet under fliken "program".
Om du redan är anmäld sedan tidigare – se instruktioner under fliken "för deltagare".