13. Har vi en ändamålsenlig redovisning?

Borde redovisningen vara mer eller mindre anpassad till kommuner och regioners ekonomistyrning? Finns det lagregler som borde ändras? Ligger RKRs normgivning på rätt nivå t.ex. vid tolkningen av rimlig försiktighet kring vad som får aktiveras samt val av diskonteringsränta. Borde man normera mer eller mindre. Varför saknas krav på hållbarhetsredovisning, varför är kraven högre på redovisning än motsvarande krav på mål och budget i kommunallagen. Om efterlevnaden till reglerna brister vad är problemet?

Moderator:
Björn Brorström, Högskolan Borås.

Föreläsare:
Michael Sjölander, EY; Peder Brant, Linköpings kommun; Annika Wallenskog, SKR.