Program

Som KOMMEK 2022-deltagare kan du ta del av de digitala sändningarna i efterhand. Logga in här med de inloggningsuppgifter som skickats ut via mejl. Här hittar du även talarnas presentationer.

Som digital deltagare får du tillgång till 15 seminarier – den röda kameraikonen betyder att
programpunkten sänds digitalt.

 

Carola Gunnarsson (C), 1:e vice ordförande SKR; Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad och Carl-Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande, Region Skåne hälsar alla välkomna.

Därefter följer ett samtal om kommunernas och regionernas situation, utmaningar och möjligheter mellan Åsa Westlund (S), ordförande i riksdagens finansutskott och Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson.
Samtalet leds av Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenskan.

Invigningen avslutas med Nicolas Lunabba, Helamalmö, som pratar om socialt arbete i kristider.

Den gröna finansieringen, i form av gröna lån och obligationer, har vuxit mycket snabbt på senare år. Samtidigt har lagar och regler förändrats i rask takt. Ett viktigt exempel är den nya EU-taxonomin. Vad är rimligt att vänta sig framöver? Hur ska kommunsektorn, som har en central roll i den gröna omställningen, hantera de nya möjligheter och utmaningar som växer fram?

Medverkande: Mats Olausson, Senior Advisor Sustainable Products, SEB; Disa Hammar, skuldförvaltare, Region Stockholm Treasury; Charlotte Billgren, hållbarhetschef, Tekniska Verken Linköping och Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest.
Moderator: David Ljung, kommunikationschef, Kommuninvest.

Plats: Malmömässan sal C

 

Hur kan huvudmannens ledning och styrning göra skillnad för skolan? Forskningen är överens om att långsiktighet, samarbete och fokus på skolans inre arbete behövs för att nå framgång. Att ha koll på läget för att kunna veta vilka insatser som behövs och för att kunna prioritera. Så enkelt och samtidigt så svårt. Hur kan huvudmannen få det att hända på riktigt?

Medverkande: Jan Håkansson, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna; Lise-Lott Nilsson, områdeschef och Fredrik Aksell, utbildningschef, Svedala kommun.

Plats: Malmömässan sal K1

I år kommer en ny bok som handlar om hur man genomför finansiella analyser av olika enheter i en kommun eller region. Ta chansen att lyssna till författarnas tankar och idéer om hur man genomför den ultimata finansiella analysen.

Medverkande: Pierre Donatella, Förvaltningshögskolan; Hans Petersson, föreläsare och finansiell analytiker, KEF och Förvaltningshögskolan

Plats: Malmömässan sal B

Hur kan man styra en verksamhet på ett vettigt sätt utan att kontrollera allt? Finns det en väg bortom styrning och kontroll och hur ser den ut? John Seddon, psykolog med arbetslivet som specialitet, menar att ett toppstyrt beslutsfattande skapar höga kostnader och service av dålig kvalitet. Hör honom resonera om hur kommuner och regioner kan nå framgång genom att släppa på tyglarna.

Medverkande: John Seddon

Plats: Arenan

Detta seminarium är på engelska. 

Vill du stretcha din kapacitet och känna inspiration i ditt ledarskap? I det här seminariet visar vi hur chefer kan leda i både utvecklingsarbete och nedmontering. Du får också veta hur chefen kan arbeta med de tre hållbarhetsbegreppen, hur utövandet av ledarskapet kan påverka organisationskulturen och hur tillit och uppföljning behöver vara nära sammankopplade för att man ska lyckas i sitt ledarskap.

Medverkande: Camilla Blomqvist, förvaltningsdirektör, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad; Kristina Lindfors, trafikdirektör, Göteborgs stad

Plats: Malmömässan sal E

Helsingborg har gått från att vara en vanlig stad till att bli en av Europas mest innovativa och gröna städer. Hör Helsingborgs egen berättelse om hur man drivit det framgångsrika innovations-, stadsutvecklings- och välfärdsinitiativet H22. Genom att engagera näringsliv, akademi och föreningsliv har staden blivit en möjliggörare, istället för att vara en utförare av service och tjänster.

Medverkande: Soraya Axelsson, Head of H22, Helsingborgs stad

Plats: Malmömässan sal K2

Ewa-Gun Westford vet hur det är att vara kvinna i en mansdominerad värld. Här pratar hon om betydelsen av att aldrig ge upp. Som före detta polis har hon också stora insikter i hur det ständigt granskade polisväsendet målats upp av media de senaste decennierna. Ewa-Gun Westford reflekterar kring kriminalitetens utveckling i samhället, framtidsscenarier och strategier för att vända utvecklingen.

Medverkande: Ewa-Gun Westford, föreläsare, författare & fd polis

Plats: Malmömässan sal D

Kommuner och regioner har aldrig haft bättre ekonomiskt resultat än under åren 2020 och 2021. Betyder det att ekonomin framöver är säkrad? Ett samtal om svensk ekonomi i en värld som präglas av oro och ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner de närmaste åren.

Medverkande: John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet; Annika Wallenskog, chefekonom, SKR

Plats: Malmömässan sal K3

”Digitalisering, det får IT-avdelningen lösa. Och usch vad det kostar.” Nja, digitalisering handlar om verksamhetsutveckling med stöd av teknik och förändringar kräver satsningar. Här får du en bild av digitaliseringens möjligheter och hur läget i landet är. Vilka förutsättningar är på plats och vilka förutsättningar behövs? Vi tittar på det finansiella gapet nationellt men också lokalt.

Medverkande: Fredrik Carlsson och Torbjörn Karlsson, IT-strategi, SKR. Representanter från kommun/region.

Moderator: Hanna Lundborg, SKR.

Plats: Malmömässan sal A

Investeringsutgifterna i kommunal sektor fördubblades mellan 2010 och 2020, och de demografiska behoven ser ut att öka framöver. Utredningen ”En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner” ger flera förslag för att stärka kommunernas och regionernas ekonomistyrning. PwC har för fjärde året i rad undersökt kommunernas långsiktiga planering och i år ligger fokus på investeringar. I detta seminarium tar vi avstamp i undersökningen och diskuterar utmaningarna med en långsiktig investeringsplanering. Du får ta del av vår kunskap och andra kommuners erfarenhet inom området.

Medverkande: Susanna Collijn, PwC; Per Larson, PwC; Emelie Värja, Doktor i nationalekonomi; Henrik Weimarsson, Ekonomidirektör, Lund kommun; Jan Öström, Ekonomidirektör, Region Norrbotten
Moderator: Måns Liljenlov, PwC

Plats: Arenan

Lokala självstyret blir alltid ifrågasatt i samband med samhällskriser. Vi såg det under 1990-talets ekonomiska kris, under flyktingkrisen 2015 och nu senast under pandemin. Självstyret har en lång historia och tradition i Sverige, där utgångspunkten är att besluten ska fattas nära och tillsammans med medborgarna. Men behöver vi verkligen självstyret — och hur ska det i så fall se ut?

Medverkande: Gunnar Wetterberg, författare och debattör och Carola Gunnarsson (C), 1:e vice ordförande, SKR

Plats: Malmömässan sal K3

Risken för korruption finns även i Sverige, trots att vi ligger bra till i internationella korruptionsindex. Förändringar i såväl kommuner och regioner som i omvärlden, har gjort att vissa risker har ökat och några branscher är särskilt utsatta. Under seminariet diskuteras hur kommuner och regioner kan utveckla sin organisatoriska motståndskraft och vilka risker man bör vara uppmärksam på.

Medverkande: Thomas Palmberg, Nationella anti-korrruptionsgruppen, NOA, Polismyndigheten; Haayat Ibrahim, GS IMM; Robert Engstedt, kammaråklagare på Riksenheten mot korruption.

Moderatorer: Cecilia Berglin och Ann Sofi Agnevik, SKR

Plats: Malmömässan sal K1

Värdegrunder är något som många gärna hänvisar till som en viktig förklaring till organisationers framgång eller överlevnad. Men värdegrundsarbete är inte oproblematiskt. Det leder inte bara, om ens överhuvudtaget, till positiva effekter. Det finns flera skäl att hissa varningsflaggan och peka på vad som händer när värdegrunden möter den imperfekta verkligheten. Och att fundera på alternativ till att framhäva 3-4 värdeord.

Medverkande: Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare samt professor, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Plats: Malmömässan sal A

Hur stärker vi möjligheterna till en bättre folkhälsa? Vi ser alltmer vikten av att ge barn och unga möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Trenderna under de senaste decennierna har pekat åt fel håll med mer stillasittande och sämre matvanor. Vems ansvar är det och hur kan vi alla hjälpa till för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungas hälsa?

Medverkande: Oskar Sewerin, Projektledare Generation PEP

Plats: Malmömässan sal K2

För dig som väntat på en ny standard för kommunal räkenskapsrevision är det här seminariet ett måste. SKR, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer och FAR har tillsammans arbetat fram den nya standarden för att skapa en likartad revision och säkra kvaliteten i granskningen. Under seminariet berättar företrädare för de tre organisationerna samt några yrkesrevisorer hur de kommer att arbeta enligt standarden.

Medverkande: Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR; Anneli Lagebro, ordförande, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer; Karin Apelman, generalsekreterare, FAR och Johan Rasmusson, auktoriserad revisor, KPMG.

Moderator: Lotta Ricklander, SKR

Plats: Malmömässan sal C

Hybridarbete ställer nya krav på chefen. När personalen rör sig mellan arbetsplatsen och hemmakontoret behöver ledningen ge sina medarbetare ansvar att själva bestämma hur och var de vill jobba. Flexibilitet blir avgörande för att arbetslivet ska fungera. Som ledare är det viktigt att stärka kommunikationen, formulera tydliga förväntningar och fokusera på tillit och inkludering.

Medverkande: Malin Rapp, ledarutvecklare och forskningsstrateg inom neurovetenskap och psykologi

Plats: Malmömässan sal B

De senaste åren har det offentliga Sverige hanterat flera påfrestningar på samhället: flyktingmottagande, en pandemin, skogsbränder och översvämningar. Vad har det offentliga Sverige lärt av det? Har samverkan mellan nivåer och över organisationsgränser blivit bättre?

Medverkande: Andreas Norbrant, stadsdirektör, Malmö stad; Johan Hjelm, chef för enheten för samverkan och ledning, MSB; Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket; Staffan Isling, vd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Anneli Hulthén, landshövding, Skåne län

Moderator: Annika Lindberg, ledningsstrateg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Plats: Malmömässan sal D

AI är ett viktigt hjälpmedel för att klara välfärdens utmaningar, men utgör också en risk. Gör vi inte rätt kan vi bygga in ojämställdhet, sexism och rasism i våra AI-lösningar, så att de förstärker redan befintliga maktstrukturer. Hur kan vi istället utveckla mer demokratiska, etiska och jämställda tekniska lösningar som bidrar till utveckling och samtidigt utmanar de ojämlika inslagen i samhället?

Medverkande: Carolina Olsson, historiker och beteendevetande med fokus på framtidens teknik, Malmö stad; Markus Bylund, IT-direktör, Region Gävleborg

Plats: Malmömässan sal E

Vilka makroekonomiska faktorer påverkar kommunernas ekonomi allra mest 2022-26? Vilka nordiska hållbarhetstrender påverkar svenska kommuners placeringar och finansiella förvaltning? Och vilka är styrande faktorer när snabbväxande svenskatillväxtbolag avgör lokaliseringen av nya verksamheter? Ta del av Carnegies topprankade analyskrafter och kunskap. På scenen makro och markandsstrateg Helena Haraldsson, Lena Österberg, chef för hållbarhetsanalys- och strategi och omvärldsstrateg Henrik von Sydow som resonerar tillsammans med företagsledare och entreprenörer som gäster.

Medverkande: Helena Haraldsson, makro- och marknadsstrateg; Lena Österberg, chef för hållbarhetsanalys- och strategi och omvärldsstrateg; Henrik von Sydow, samtliga från Carnegie

Plats: Arenan

Lekmannarevisionen behöver utvecklas för att svara mot dagens behov. Det här seminariet tar fasta på hur det kan gå till och diskuterar ett antal konkreta förslag. Sedan över tjugo år tillbaka är det obligatoriskt för helägda kommunala aktiebolag att utse minst en lekmannarevisor. Lekmannarevisionen granskar om verksamheten sköts ändamålsenligt och om den interna kontrollen i bolaget är tillräcklig.

Medverkande: Anders Haglund, konsult samt förtroendevald revisor, Vaxholms stad; Peter Söderman, auktoriserad revisor, Kent Andersson, ordförande, revisorskollegiet, Malmö stad och Ann-Mari Ek, revisionsdirektör, Malmö stad

Moderator: Anna Eklöf, SKR

Plats: Malmömässan sal E

Reaktiva åtgärder som svar på samhällsutmaningar som kriminalitet och ökad otrygghet är ohållbart. Ett ökat fokus på samverkan i förebyggande arbete är en avgörande framtidsfråga för både plånbok, verksamhet och befolkning. Hur organiserar och finansierar vi förebyggande insatser som ägs av ett helt samhälle? Vilka ekonomiska förutsättningar behövs för att lyckas?

Medverkande: Birgitta Månsson, utvecklingsledare Prevention, Enheten för lokal utveckling och trygghet, Malmö stad; Anna Kanervo, stadsdelsutvecklare, Hyresbostäder i Norrköping; Anders Henriksson (S), 2:e vice ordförande, SKR. Moderator: Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR.

Plats: Malmömässan sal K2

Cirkus Cirkör är ett av Sveriges mest turnerande kompanier med ett starkt socialt engagemang och en hög konstnärlig nivå. Hur gick framgångssagan till och vad krävdes för att nå så långt? Hör cirkusens grundare och direktör Tilde Björfors berätta om verksamheten som rymmer allt från föreställningar i Sverige och världen, till företagsevents och kurser för unga och vuxna.

Medverkande: Tilde Björfors, Cirkusdirektör och grundare, Cirkus Cirkör

Plats: Malmömässan sal K2

Här får du en ökad förståelse för varför möten blir som de blir och hur du skulle ha kunnat göra saker annorlunda. Emmanuel Ezra, kirurg och författare, hjälper oss att få en inblick i forskningen om olika typer av möten. Under seminariet ger han också handfasta tips som kan vara en god hjälp i bemötandet av människor, både i yrkeslivet och privatlivet.

Medverkande: Emmanuel Ezra, kirurg, författare och föreläsare

Plats: Malmömässan sal A

Betänkandet ”En god kommunal hushållning” öppnar för en nystart. Fortfarande är det oklart exakt vilka förslag som kommer att genomföras men det står klart att utredningen ger en bra grund att gå vidare från. Två ekonomidirektörer berättar om hur utredningsförslagen tagits emot på hemmaplan och hur de gör för att nå långsiktig ekonomisk hållbarhet och en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

Medverkande: Josefin Bjäresten, ekonomidirektör, Region Östergötland; Petter Skill, ekonomidirektör, Norrköpings kommun.

Moderator: Hans Stark, SKR

Plats: Malmömässan sal C

Hur skapar vi framtidens ekonomiavdelning? En titt i backspegeln på hur avdelningen har utvecklats de senaste fem åren i kommuner och regioner blir avstamp för en spaning inför de kommande fem åren. Vart befinner vi oss 2027? Hur tar vi oss dit och vad kommer vi lära oss längs vägen?

Medverkande: Pär Hedin, Intelligent Automation, PS Provider Automation AB; Oscar Nilsson, Ekonomidirektör, Kristianstad Kommun; Sara Persson, Controller, Koncernstab Inköp och Ekonomistyrning, Region Skåne.

Moderator: Roland Svensson, KEF

Plats: Malmömässan sal B

Välfärdsbrott och otillåten påverkan hotar vårt demokratiska system. Pengar försvinner till brottslig verksamhet och tilliten till välfärdssystemet urholkas. Välfärdsbrott har också en negativ inverkan på personalens arbetsmiljö. Här diskuteras varför det är nödvändigt att ta till krafttag för att motverka välfärdsbrott i kommuner och regioner och att olika aktörer samverkar för att nå resultat.

Medverkande: Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, Södertälje; Anna Flink, säkerhetschef, Södertälje; Henrik Angerbrandt, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå) och Christina Kiernan, samordnare välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, SKR

Moderator: Håkan Sandahl, avdelningsdirektör, SKR

Plats: Malmömässan sal K3

Hur bra har samhället fungerat under pandemin, hur väl klarade kommuner och regioner sina uppdrag? Vad behöver vi förändra till nästa pandemi? Göran Stiernstedt, docent och ledamot i Coronakommissionen, summerar slutrapporten och ger en inblick i hur kommissionen arbetat.

Medverkande: Göran Stiernstedt, docent infektionsmedicin

Plats: Malmömässan sal D

Befolkningstillväxten i Sverige är betydligt lägre än den har varit de senaste tio åren. Det ställer stora krav på kommuner och regioner att anpassa sina verksamheter. När befolkningen ökar långsamt får det effekter på antalet arbetade timmar och därigenom även på skatteunderlaget. Lena Lundkvist, demograf på SCB och SKR:s chefekonom Annika Wallenskog vägleder bland olika prognoser.

Medverkande: Lena Lundkvist, demograf, SCB; Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR

Plats: Arenan

Nu blir det enklare att få grepp om kostnader, kvalitet och annat som är viktigt att veta om individ- och familjeomsorgen i din kommun. SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram ett hands-on-verktyg för att analysera individ- och familjeomsorgen. Under det här seminariet får du veta hur du kan använda verktyget och vilken praktisk nytta det kan ge.

Medverkande: Camilla Eriksson och Maria Price, RKA; Jonathan Fransson, SKR

Plats: Malmömässan sal C

Urbant utvecklingsarbete i resurssvaga stadsmiljöer kräver en långsiktig strategi som utgår från invånarna. Erfarenheter från Gävle, Helsingborg, Landskrona, Malmö och Stockholm visar hur man får med sig fastighetsägare och andra intressenter i arbetet. För att lyckas behövs investeringar som bidrar till ekonomisk utveckling över tid och som är inriktade på att motverka segregationen.

Medverkande: Gunnar Blomé, Chef Samhällsplanering och etablering, Malmö stad

Plats: Malmömässan sal B

Ta del av tankar om hur styrning och ledning kan vara en integrerad del i verksamhetsstyrning. Optimering, omställningsarbete och förändringsledning är nyckelord i det här seminariet som även pekar på positiva effekter av att använda nyttorealisering som ledningsstrategi. Det ger ett bra stöd i arbetet med att styra investeringar och att dra fördelar av de verksamhetsförändringar man vill genomföra.

Medverkande: Anna Pegelow, strateg, Värmdö kommun. Moderator: Anders Nordh, SKR

Plats: Malmömässan sal A

För att möta framtida utmaningar behövs nya sätt att ta tillvara på den kunskap, engagemang och kreativitet som finns inom kommunsektorn. Mot bakgrund av att den statliga styrningen av kommuner och regioner ökat under de senaste decennierna är det extra aktuellt. Försöksverksamhetskommittén ska främja försöksverksamheter i kommuner och regioner, och ska i september lämna ett delbetänkande. Ta del av utredningens analys och förslag på åtgärder om hur staten kan främja försöksverksamhet i kommunsektorn.

Medverkande: Anders Teljebäck, utredare, Försöksverksamhetskommittén

Plats: Malmömässan sal D

Hur  påverkas vi av ny teknik? Och vad innebär det egentligen att arbeta mer digitalt? Välkommen till ett seminarium om förändringen av ekonomiadministrationen inom kommuner och regioner.

De två senaste åren fick vi abrupt lära oss att arbeta mer digitalt men den digitala omvandligen av kommuners och regioners arbetssätt innebär mer än så. Under en timme får vi här möta två kommuner som ger en bild av sitt nuläge och vart de är på väg med sin digitalisering. Vi får även träffa representanter från upphandlingssidan och Unit4 för att få en inblick i vilken roll de digitala verktygen spelar för ekonomiadminstrationens utveckling samt vad man bör tänka på inför en upphandling för att framtidssäkra sin verksamhet.

Medverkande: Anneli Lehtinen, Redovisningschef, Södertälje kommun; Bo Glas, Ekonomichef, Timrå kommun; Bertil Ågren, Senior Advisor, HerbertNathan & Co; Urban Danielsson, Lösningsarkitekt, Unit4 och Katarina Gunnarsson, Nordenchef, Unit4.
Moderator: Judith Wolst, entreprenör & digitaliseringsexpert

Plats: Arenan

803 miljarder kronor. Så mycket upphandlar kommuner, regioner och statliga myndigheter för under ett år. Hur säkerställer vi att inköpsarbetet leder till träffsäkra inköp, besparingar och hållbara lösningar? Allt fler kommuner och regioner inför kategoristyrning för att arbeta tvärfunktionellt med sina inköp. De skapar team där bland annat verksamhetsrepresentanter och innovationsstrateger ingår.

Medverkande: Mia Friari Söderholm, kategorichef, Adda Inköpscentral; Jonna Östlind, inköpschef, Mölndal; Daniel Strand, inköpschef, Scania och Ellen Heldahl, expert, Svenskt Näringsliv

Moderator: Karin Peedu, SKR

Plats: Malmömässan sal D

Hur vi ska finansiera välfärdens behov av nya lokaler? Investeringsbehovet är stort. Kommuner och regioner kan som regel välja att bygga, äga och drifta sina egna verksamhetslokaler. Men ibland är det ett alternativ att hyra från en privat aktör. Marknaden för ”samhällsfastigheter” växer starkt med aktörer som SBB, Hemfosa, Hemsö m fl. Är det en lösning för att hålla kostnaderna för nyproduktion på en hanterlig nivå? Finns det andra sätt?

Medverkande: Emelie Värja, Kommuninvest; Per Törnvall, Kommundirektör Sollentuna kommun; Ilija Batljan, VD och grundare SBB

Plats: Malmömässan sal A

Vård och omsorg ställs om för att möta invånarnas behov av stöd. I den goda och nära vården ska behoven mötas tidigare, mer personcentrerat och mer effektivt genom en bättre samverkan mellan aktörerna. I det här seminariet blir olika perspektiv på omställningen belysta — utifrån forskningen kring design av lösningar, hur kommunerna ställer sig och hur patienter och yngre invånare ser på förändringen.

Medverkande: Camilla Holmqvist, kommunchef, Alvesta kommun; Thilia Nyberg, projektledare, Funktionsrätt Skåne; Johan Quist, universitetslektor, Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet.

Moderator: Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård, Sveriges Regioner och Kommuner, SKR.

Plats: Malmömässan sal K3

Hur skapar man en effektiv verksamhet och värde för medborgarna? Gamla styrmodeller har visat sig fungera mindre bra vilket gör att frågan bör ställas av alla ledningar. Henrik Eriksson, professor vid Chalmers tekniska högskola och författare, har studerat flertalet organisationer och kommit fram till vad som egentligen fungerar och inte.

Medverkande: Henrik Eriksson, professor Chalmers tekniska högskola och författare

Plats: Malmömässan sal B

Om staten ska vara huvudman för skolan eller inte har debatterats i många år och nu pågår en utredning om detta. I dag kan medborgarna påverka ambitionerna för skolan, till exempel de resurser som kommunen lägger på skolan, genom att rösta i kommunvalet. Vilket inflytande får de om staten har ansvaret — och vad innebär ett förstatligande för det lokala självstyret och den roll skolan spelar som sammanhållande kitt i lokalsamhället?

Medverkande: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad; Therese Linnér, utbildningschef, Lessebo kommun; Lena Langlet, SKR.

Moderator: Helena Bjelvenius, SKR

Plats: Malmömässan sal C

Nästa version av skriften God revisionssed i kommunal verksamhet kommer att publiceras i november. I den behandlar SKR grundläggande värden och förhållningssätt, revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt de grunder som tillämpas för revisorernas ansvarsprövning. På det här seminariet får du veta vad den nya upplagan av skriften innehåller och vilka nyheter revisorerna behöver hålla ögonen på.

Medverkande: Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Plats: Malmömässan sal E

Solna, Upplands Väsby, Täby och Ekerö har gemensamt standardiserat sina kodplaner. På det sättet har de minskat administrationen, förbättrat styrning och analyser, samt lagt grunden för gemensamma systemlösningar. Parallellt pågår Stockholms stads utveckling av processer och styrning i samband med att staden inför ett koncerngemensamt ekonomisystem. Seminariet bjuder på många handfasta tips.

Medverkande: Mattias Westerlund, biträdande ekonomidirektör, Stockholms stad; Christer Lindberg, ekonomichef, Solna stad; Derk de Beer, ekonomidirektör, Upplands Väsby kommun.

Plats: Malmömässan sal K1

Medborgarna är delaktiga i både problemformulering och i att hitta lösningar när Eskilstuna kommun lyfter fram trygghet som ett prioriterat område att arbeta med de kommande åren. En viktig del i arbetet är att motverka segregationen och verka för attraktiva stadsdelar. De trygghetsskapande insatserna är långsiktiga och handlar om att etablera nya arbetssätt inom ett område präglat av korta projekt.

Medverkande: Marie Svensson (S), kommunalråd; Malin Sturk, utvecklare, trygghet osh strategiskt stadsdelsarbete; Mattias Berglund, kommunstrateg, Social hållbarhet; Lena Sjöberg Rehnholm, områdeschef, Kultur- och fritidsförvaltningen, alla från Eskilstuna kommun

Moderator: Nils Munthe, SKR.

Plats: Malmömässan sal K2

Hur utvecklar du din årsredovisning så den passar våra beslutsfattare?Kommunala årsredovisningar har blivit allt mer omfattande. Förvaltningsberättelsen har ökat i omfång efter ny redovisningsreglering. Frågan är dock om årsredovisningen utgör ett bra beslutsunderlag för beslutsfattare. I detta seminarium diskuteras hur en kvalitativ årsredovisning kan utformas.

Medverkande: Hans Petersson, föreläsare och finansiell analytiker, KEF och Förvaltningshögskolan; Marie Wallin, ekonomi- och finansanalytiker, Vallentuna kommun; Pia Söderlind, redovisningsstrateg, Vallentuna kommun

Plats: Malmömässan sal K3

Storebrand identifierar vilka bolag som bidrar till FN:s Globala Mål 11 – Hållbara städer och samhällen utifrån tre teman: urban planering, mobilitet och vattenhantering. Låt oss dela med oss av kapitalförvaltarens perspektiv på vad en hållbar stad är och vi har bjudit in två kommuner som berättar hur de förflyttar sig i en mer hållbar riktning.

Medverkande: Sunniva Bratt Slette, fondförvaltare Storebrand; Therese Fällman, chef Hållbar Tillväxt på Lunds kommun, Eva-Lena Torudd, planeringsledare klimatanpassningssamordning, Göteborgs Stad

Moderator: Anna Jönsson, Institutionella kunder Storebrand

Plats: Malmömässan sal C

Hur avgör du vad som är vinklade nyheter – och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av alternativa fakta, fejknyheter och halvsanningar berättar forskaren och den prisade journalisten Emma Frans hur du bör tolka både nyhetsflödet och påståenden från bekanta. En föreläsning med Emma Frans ger dig vetenskapskoll för att förstå hur fakta – och påstådda fakta – ska bedömas.

Medverkande: Emma Frans, forskare, skribent och föreläsare

Plats: Malmömässan sal B

Höga bostadspriser och bostadsbrist, gängkriminalitet och pandemins effekter är några av faktorerna bakom trenden som går mot utflyttning från större städer. Allt fler distansarbetare som har flyttat ut till sommar/vinterboendet vill inte flytta hem. Vilka möjligheter ger de här trenderna till små och mindre kommuner, på det vi brukar kalla landsbygden?

Medverkande: Fredrik Rakar, ordförande Degerfors IF; Mattias Frithiof, sektionschef för Samhällsutveckling, WSP

Plats: Malmömässan sal E

Hur funkar en koldioxidbudget och hur kan den integreras i organisationen? Erfarenheter och lärdomar från Borås och andra kommuner. I Borås har budgeten tre perspektiv: stadens organisation, territoriet samt boråsarnas konsumtion. Arbetet styrs av ett klimatråd. Klimatkommunerna sprider erfarenheter mellan kommuner om hur koldioxidbudgetar kan bli ett styrande verktyg – och hur de kan användas för att engagera medborgare, företag och andra i den lokala klimatomställningen.

Medverkande: Peter Krahl Rydberg, klimatstrateg, Borås Stad; Filippa Borgström, verksamhetsledare Klimatkommunerna

Moderator: Ann-Sofie Eriksson, SKR

Plats: Malmömässan sal K1

Ekonomistyrning, värdebaserad styrning, tillitsstyrning. Hälso- och sjukvården har prövat allt — och inte sällan med begränsad framgång. Anders Anell, professor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, resonerar om vad vi lärt oss och hur andra länder gör för att få kontroll över hälso- och sjukvården. Vad kan vi göra i framtiden för att nå de mål som alla tycks vara överens om att vi bör uppnå?

Medverkande: Anders Anell, professor, Ekonomihögskolan Lunds universitet

Plats: Arenan

Arbete är något vi gör, inte en plats vi måste gå till — eller en arbetstid vi måste passa. Nära hälften av alla svenskar har ett kunskapsarbete, där datorn är den huvudsakliga arbetsplatsen snarare än skrivbordet. Digitaliseringen har skapat en arbetsrevolution som gör att vi kan jobba annorlunda. Vi kan utföra våra arbetsuppgifter i mobilen eller på datorn. När som helst, var som helst.

Medverkande: Lena Lid Falkman, retoriker och forskare

Plats: Malmömässan sal A

I medborgarbudgeten – En miljon idéer – får medborgarna i Trelleborgs kommun rösta fram förslag på investeringar för sex miljoner kronor under ett år. Medborgarna är med och lägger fram förslag till hur de resurser som avsats för medborgarbudgeten ska användas och i demokratisk ordning röstar de fram vilka förslag som ska genomföras.

Medverkande: Catarina Axelsson-Lindow (informatör) och Felix Sunesson, kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning; Erik Lundström (KD), vice ordförande kommunstyrelsen; Lennart Höckert (S), oppositionsråd.
Samtliga från Trelleborgs kommun.

Moderator: Anders Nordh, SKR

Plats: Malmömässan sal K2

Glöm bilden av chefen som hjälte – allvetaren som kan peka ut en tydlig riktning. Framtidens innovationssamhälle kräver i stället chefer med en stor portion ödmjukhet, förmåga att ompröva idéer och omvandla osäkerhet till kreativitet. Lyssna på Mariah ben Salem Dynehäll, som tillsammans med Leif Denti, doktor i innovationspsykologi, har skrivit boken ”Tookig – att leda i osäkerhet”.

Medverkande: Mariah ben Salem Dynehäll, Vd Drivhuset Göteborg

Plats: Malmömässan sal D

Kapacitetsbrist på spåren hämmar utvecklingen i södra Sverige. Försenade tåg påverkar exporten och näringslivet i hela landet. Lyssna till hur företrädare för SJ och Malmö stad ser på situationen, vilka konsekvenser problemen får och hur de kan lösas. Öresundsmetron ska bli en klimatsmart lösning på framtidens flaskhalsar i transportsystemet i södra Sverige, men hur länge behöver den utredas?

Medverkande: Leif Gjesing Hansen, strateg på Stadskontoret, Malmö stad; Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter och höghastighetståg, SJ

Plats: Malmömässan sal K1

Allt sedan 2019, som en följd av ändrad redovisningslagstiftning, har redovisningen fått större fokus. Första året var det intäktsredovisningen som var het. Vad finns det nu som är aktuellt?

Medverkande: Torbjörn Tagesson, professor Linköpings universitet samt kanslichef vid Rådet för kommunal redovisning; Cecilia Aldén, redovisningschef, Region Västmanland; Göran Andersson, KEF

Plats: Arenan

Vilka strukturer måste finnas på plats för att politik och förvaltning ska kunna styra och leda tillsammans? Lyssna till ett samtal om olika sätt att möta en allt mer komplex framtid med krav på välfärd och ökad effektivitet. En panel med experter berättar även om den senaste forskningen inom området, till exempel om hur olika styrlogiker påverkar ansvarsfördelning och samarbete.

Medverkande: Ola Mattisson, universitetslektor Strategi, Lunds universitet; Maria Standar, kommundirektör och Daniel Filipsson, kommunstyrelsens ordförande, Alingsås; Christine Feuk, SKR

Moderator: Lena Lindgren, SKR

Plats: Malmömässan sal K3

Jonas är född med en CP-skada men uppmuntrades av sin familj under hela sin uppväxt att klara nya saker. Här pratar han om hur vi ser på människor. Hur ger vi varandra respekt och utrymme att vara sig själva? Hur skapar vi organisationer som ser olikheter som något positivt? Med både humor och allvar berättar Jonas om fördomar han själv möter och ger tips om hur vi alla kan bli mer inkluderande och förstående mot de som inte är som oss.

Medverkande: Jonas Helgesson, komiker, föreläsare och författare

Plats: Malmömässan sal E

Sveriges befolkning blir allt äldre och konkurrensen om arbetskraften ökar. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner arbeta med olika strategier för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Resurserna måste användas smartare. Det handlar det bland annat om digitalisering och om att skifta, utveckla och bredda kompetens. Nya grupper behöver lockas till de välfärdsjobben.

Medverkande: Johan Lindström, förvaltningschef, Vård och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun; Petra Smedjeback, HR-specialist, Malmö stad; Staffan Isling, vd, SKR; Kalle Berg, Somia Frej och Johanna Öqvist, utredare, SKR

Plats: Malmömässan sal K2

Demografiska förändringar ställer stora krav på kommunerna. Hur ska de klara äldreomsorgen, vars utmaningar blivit ännu tydligare under pandemin? På det här seminariet får vi lyssna till ett par kommuner som klarat av att minska sina kostnader utan att kvaliteten försämrats. Vad har de gjort för att effektivisera äldreomsorgen?

Medverkande: Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna kommun; Lena Gardtman, sektorchef omsorg, Orust kommun; Lars Thunberg, ordförande, vård- och omsorgsnämnden, Helsingborgs stad

Moderator: Greger Bengtsson, SKR

Plats: Malmömässan sal C

Den ekonomiska utvecklingen i pandemins spår har präglats av expansiv ekonomisk politik, hög efterfrågan på varor, dyrare transporter och en högre nivå för inflationen. Och nu har vi dessutom krig i Ukraina.Vad kan vi säga om den ekonomiska utvecklingen i Sverige sommaren 2022 och hur påverkar det kommunernas och regionernas ekonomiska planering?

Medverkande: Annika Winsth, chefekonom Nordea

Plats: Malmömässan sal A

Havsnivåhöjningar, värmeböljor, skyfall, ras och skred är några av de klimatutmaningar som kommuner och regioner tampas med och som blir värre i framtiden. För att anpassa Sverige till det förändrade klimatet och göra våra städer och samhällen robusta krävs stora insatser. Här får du veta mer om hur kommunerna räknar på åtgärder och samarbeten för att bland annat anpassa sig till högre vattennivåer.

Medverkande: Eva-Lena Torudd, planeringsledare klimatanpassning, Göteborgs stad; Magnus Lund, klimatstrateg, Kristianstads kommun

Moderator: Ann-Sofie Eriksson, SKR

Plats: Malmömässan sal D

Det professionella omdömet ges allt mindre plats i moderna offentliga verksamheter. Istället för att lita på verksamhetserfarenhet mäter och värderar vi som aldrig förr. Ambitionen av att öka effektiviteten på övergripande organisationsnivå har lett till att de som arbetar ute i verksamheterna alltmer känner sig trängda och har svårt att förverkliga uppdraget. Under det här seminariet problematiserar Tom S. Karlsson, docent i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet, mätandet för mätandets skull och blickar därefter framåt.

Medverkande: Tom S. Karlsson, docent i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet

Plats: Malmömässan sal B

Ensam är inte stark. Det låter kanske som en kliché, men även om uttrycket är slitet så är det sant. För att ett samarbete ska bli bra krävs tillit. Kreativitetsexperten Tobias Degsell berättar om hur företaget Google kom till samma slutsats i ”Project Aristotle”. Den enskilt viktigaste faktorn för att projektet blev framgångsrikt var den tillit aktörerna visade varandra.

Medverkande: Tobias Degsell, kreativitetsexpert och föreläsare

Plats: Arenan