Program

Vi arbetar för fullt med att skapa ett intressant program för KOMMEK 2022.

Det nya programmet kommer att publiceras under våren!

 

Nedan kan du se programmet från digitala KOMMEK 2020.

 

 

Anders Knape (M), ordförande Sveriges Kommuner och Regioner; Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande Malmö stad, Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande Region Skåne och Annika Hellberg, ordförande Kommunalekonomiska föreningen hälsar välkommen till KOMMEK.

Civilminister Lena Micko (S) frågas ut av Lotta Gröning, journalist.

Vår värld förändras snabbt, vilket har blivit ännu tydligare med Covid-19 pandemin. Före detta statsminister Fredrik Reinfeldt beskriver hur globala förändringar kommer att påverka livet i Sverige och Europa och hur vi kommer att återkomma efter pandemin.

Spår 1

Framtiden för kommuner och regioner handlar inte bara om att klara ekonomin. Går det att få personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens? Vilken roll spelar tilliten mellan lokal och nationell nivå och mellan politiker och medborgare?

Medverkande:
Lena Micko, civilminister (S)
Anders Knape (M), ordförande SKR
Annika Wallenskog, chefskonom SKR

Moderator:
Lotta Gröning

Det ekonomiska läget och den demografiska utvecklingen påverkar möjligheten att finansiera och bemanna välfärden. Myrna Palmgren ger exempel på hur regioner och kommuner möter utmaningen.

Medverkande:
Myrna Palmgren, ekonomie doktor optimeringslära, Region Östergötland

Kommunutredningen lämnade sitt slutbetänkande i februari 2020 — hur ser kommunernas framtid ut? Vilka utmaningar står kommunerna inför och vilka lösningar stärker deras förmåga att klara sina uppgifter?

Deltagare:
Lena Micko (S), civilminister
Peter Lindroth (S), ordförande SmåKom
Anders Knape (M), ordförande SKR

Moderator:
Lotta Gröning, journalist

Spår 2

Ekonomen har en central roll att fylla när den kommunala verksamheten digitaliseras. Det finns också förväntningar på att ekonomen skall excelera i dessa nya digitala systemlösningar. Men hur pass väl fyller egentligen ekonomen den rollen? Under seminariet redovisas och problematiseras några resultat och slutsatser från aktuella studier om de vägval som ekonomen tagit och vilka vägval som är möjliga.

Medverkande:
Rolf Solli, Ulf Ramberg och Roland Svensson

I Sveriges kommuner förs ett pågående och högaktuellt digitaliseringsarbete för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunens service till medborgarna. I detta seminarium diskuterar vi hur man bäst använder digitaliseringens möjligheter, vilka processer som påverkas liksom de framgångsfaktorer som krävs för att lyckas med sin utveckling.

Medverkande:
Alexander Drevstad, Unit4 och Sandra Flodmark, Höganäs, Anna-Maria Röstlund, Nacka kommun

Moderator:
Anna Bellman, Bellacom

Guldpartner:

Resultat från enkätundersökningar om kommun- och ekonomichefernas utmaningar vittnar om ett stort behov av att tänka nytt och samtidigt skapa värde för medborgarna i det långsiktiga arbetet med kommunernas finansiering och kompetensförsörjning. Hur kan utmaningar bli till möjligheter med hjälp av exempelvis samverkan? Under webinariet kommer vi att presentera metoder och verktyg för att möta utmaningarna och få lyssna till inspirerande exempel på hur två av Sveriges kommuner arbetar med dessa frågor.

Moderator:
Måns Liljenlöv, PwC

Medverkande:
Susanna Collijn, PwC,
Samir Sandberg, PwC,
Christina Olsson, Mariestads kommun
Per Malmquist, Strängnäs kommun

Guldpartner:

Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand intervjuar Niklas Karlsson (S), utredare av kommunstrukturen och riksdagsledamot, samt Årets kommunalekonom 2020.

Henrik Mitelman, prisbelönt krönikör i Dagens industri och oberoende analytiker, tar oss med på en svindlande resa – tillbaka till framtiden. För en sådan finns. Framtiden alltså. Och i den kommer en del globala megatrender att ändras, men kanske inte så som vi tänker oss.

Spår 1

Pandemin har aktualiserat flera exempel på samverkan mellan kommuner och regioner. Vilka goda exempel finns och vilka arbetssätt ska vi fortsätta med efter coronakrisen? Hur kan SKR stötta samarbetet?

Medverkande:
Ingeborg Eriksson, regiondirektör, Region Kalmar län
Annette Andersson, kommundirektör, Kalmar kommun
Staffan Isling, vd, SKR

 

Borde redovisningen vara mer eller mindre anpassad till kommuner och regioners ekonomistyrning? Finns det lagregler som borde ändras? Ligger RKRs normgivning på rätt nivå t.ex. vid tolkningen av rimlig försiktighet kring vad som får aktiveras samt val av diskonteringsränta. Borde man normera mer eller mindre. Varför saknas krav på hållbarhetsredovisning, varför är kraven högre på redovisning än motsvarande krav på mål och budget i kommunallagen. Om efterlevnaden till reglerna brister vad är problemet?

Moderator:
Björn Brorström, Högskolan Borås.

Föreläsare:
Michael Sjölander, EY; Peder Brant, Linköpings kommun; Annika Wallenskog, SKR.

Spår 2

Det är ingen tvekan om att finansiella investeringar, precis som många andra områden, måste ställas om i linje med Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetmål. Mycket har redan gjorts och kommuner och regioner har verkligen varit vägledande i detta arbete, men vi har en god bit kvar för att förflytta kapital och bolag i linje med 1,5-gradersmålet. Under vårt seminarium kommer vi att berätta vilka faktorer vi tittar på när vi utvärderar bolag och vi kommer att gästas av Wihlborgs Fastigheter ochEpiroqsom vi investerar i. Bolagen kommer att prata om varför de är en del av omställningen till ett mer hållbart samhälle och vilken roll investerare har haft och troligtvis kommer att ha, i denna omställning vi står inför.

Moderator:
Anna Jönsson, CFA Director Institutional Clients Storebrand Asset Management, Swedish branch

Gästföreläsare:
Staffan Fredlund, miljöchef, Wihlborgs Fastigheter
Camilla Goldbeck-Lowe, VP Corporate Responsibility, Epiroc

 

Guldpartner:

Corona-krisen har belyst behovet av ”självförbättrande” verksamheter, med förmågan att snabbt anpassa sig till skiftande förutsättningar. Denna egenskap har visat sig vara överlägsen i att bygga välfungerande verksamheter även i tider utan kris. Magnus Lord, specialist inom verksamhetsutveckling, visar hur de främsta organisationerna fasar ut idéer om stordrift och massproduktion, tillvaratar medarbetarnas expertis och frigör en enorm utvecklingskraft.

Medverkande:
Magnus Lord, läkare och specialist inom sjukvårdsutveckling

Med hjälp av humor och värme tar Jeanette Larsson, fd polis och föreläsare, upp fördomar som kan inträffa i olika organisationer.

Föreläsningen inspirerar och uppmuntrar till civilkurage och ger dig ett flertal verktyg att arbeta vidare och som berör värdegrund och mångfald.

Azita Shariati hyllas för sin lyhörda ledarstil. Lyssna till hennes berättelse om hur jämställdhet och mångfald bidrar till ökad tillväxt. Själv har hon gått från att inte kunna ett ord svenska till att 2015 bli Näringslivets mäktigaste kvinna.

Medverkande:
Azita Shariati, vd och koncernchef, AniCura

Spår 1

Finansiering som verktyg för att uppmärksamma och understödja lokalt hållbarhetsarbete är på stark frammarsch, det visar inte minst utvecklingen för gröna lån och gröna obligationer. Tillsammans med några av de kommuner som kommit längst i att integrera social hållbarhet i den dagliga verksamheten har Kommuninvest utvecklat en idé för Lån för Social Hållbarhet. På seminariet får du lära dig mer om hur Botkyrkabyggen, Kungälvs kommun och Eidar, Trollhättans bostadsbolag, arbetar samt hur finansiering med Lån för Social hållbarhet kan främja sociala mål och stimulera effektmätning.

Moderator:
David Ljung, Kommuninvest.

Medverkande:
Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest; Chris Österlund, Botkyrkabyggen; Anna Wänblom, Eidar; Johan Sjöholm, utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun.

Guldpartner:

Spår 2

Situationen våren 2020 har bidragit till ett kraftigt språng där nya arbetssätt och nya digitala lösningar på kort tid har införts på bredden över hela hälso- och sjukvården. Det som tidigare har tagit åratal att genomföra har nu i stor utsträckning skett inom loppet av dagar och veckor. Många har, när det behövts som mest, visat prov på handlingskraft, kreativitet och förmåga till förnyelse.

Vad är det rent konkret som har skett? Hur ser vi till att nya smarta arbetssätt blir långsiktigt bestående? Vad kommer att känneteckna framtidens hälso- och sjukvård? Hur behöver styr- och ersättningssystem utvecklas?

Medverkande
Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa, Sveriges Kommuner och Regioner
Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Region Kalmar
Towa Jexmark, innovationschef, Ramsay Santé (Capio)

Spår 1

Nyckeltalen om effektivitet och produktivitet ska ge underlag för lokala analyser, beslut och prioriteringar. Nu finns verktyget som speglar utvecklingen både för enskilda kommuner och på en aggregerad nivå. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har lett arbetet på uppdrag av Finansdepartementet som tillsammans med SKR deltagit i arbetet.

Medverkande:
Maria Price, kanslichef, RKA
Annika Wallenskog, chefekonom, SKR

Kan politikerna vara säkra på att uppföljningar och analyser med hjälp av bland annat Kolada leder till de effekter de önskar? SKR och några kommuner har tillsammans utvecklat en modell för hur politiken kan få hjälp med konsekvensanalyser som ger insikter på både kort sikt och i ett längre samhällsperspektiv.

Medverkande:
Christine Feuk, SKR
Gunnar Gidenstam, SKR

Spår 2

Teknikutvecklingen och digitalisering påverkar arbetslivet och ställer nya krav på kompetens. Många kommer behöva byta arbetsuppgifter eller yrke flera gånger under ett yrkesliv. SKR har undersökt människors attityder till att byta jobb, arbeta längre och digitalisering i arbetslivet.

Medverkande:
Eva Wikström, vd, Omställningsfonden
Johanna Öqvist, utredare, SKR
Bodil Umegård, analytiker, SKR

För att klara välfärdsuppdraget behöver kommuner och regioner arbeta mer förebyggande tillsammans. Samtidigt är det ekonomiska utrymmet begränsat. Skellefteå kommun och Region Kronoberg berättar om sina satsningar på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Medverkande:
Ejja Häman Aktell, vård- och omsorgschef, Skellefteå kommun
Erika Lagergren, processledare för Barnens bästa gäller, Region Kronoberg
Anders Henriksson (S), 2:e vice ordförande, SKR
Jesper Ekberg, samordnare av Strategi för hälsa, SKR (tillika folkhälsochef i Region Jönköping)

Dagens Samhälles reporter Åsa Nilsson intervjuar Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd och upphandlingspoddare samt Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Spår 1

SKR har under lång tid drivit frågan om att regeringen måste se över antalet riktade statsbidrag till skolområdet. Nu pågår en översyn gällande hur systemet kan göras mer ändamålsenligt och effektivt. Seminariet behandlar ett förslag från SKR kring hur det skulle kunna gå till.

Moderator:
Bodil Båvner, SKR

Medverkande:
Anders Malmquist, grundskoledirektör, Malmö stad
Mats Gerdau (M), ordförande i SKR:s utbildningsberedning samt kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun
Annika Wallenskog, chefekonom, SKR

Spår 2

Vilken roll kan den kommunala revisionen spela i arbetet med att motverka korruption? Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, resonerar om hur kommuner och regioner kan använda revisionen för att få bukt med oegentligheter.

Medverkande:
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

Moderator:
Lotta Ricklander

Medverkande:
Årets kommunalekonom 2020

Derk de Beer, ekonomidirektör, Upplands Väsby
Malin Aronsson, kommundirektör, Kungsbacka kommun

Moderator:
Annika Hellberg, ekonomichef Vallentuna kommun och ordförande KEF

 

 

Vad händer i världen och vad får den makroekonomiska utvecklingen för effekter på kommuner och regioner? Annika Winsth ger en lägesbild och bedömer utvecklingen av arbetsmarknad, ränteläge och konjunkturförlopp.

Medverkande:
Annika Winsth, chefekonom, Nordea